I.Noţiune

Locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie.

 1. Felurile locaţiunii

(1) Locaţiunea bunurilor imobile şi aceea a bunurilor mobile se numeşte închiriere, iar locaţiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare.

(2) Dispoziţiile prezentei secţiuni sunt aplicabile, în mod corespunzător, închirierii locuinţelor şi arendării, dacă sunt compatibile cu regulile particulare prevăzute pentru aceste contracte.

(3) Locaţiunea spaţiilor destinate exercitării activităţii unui profesionist este supusă prevederilor prezentei secţiuni, precum şi dispoziţiilor Art. 1824 şi 1.828-1.831.

III.Bunurile ce pot face obiectul locaţiunii

Toate bunurile, atât mobile cât şi imobile, pot face obiectul locaţiunii, dacă dintr-o prevedere legală sau din natura lor nu rezultă contrariul.

IV.Preţul locaţiunii

(1) Chiria poate consta într-o sumă de bani sau în orice alte bunuri sau prestaţii.

(2) Dispoziţiile privitoare la stabilirea preţului vânzării sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi chiriei.

V.Încheierea contractului de locaţiune

Contractul de locaţiune se consideră încheiat îndată ce părţile au convenit asupra bunului şi preţului.

VI.Obligaţiile principale ale locatorului

 1. a) să predea locatarului bunul dat în locaţiune;
 2. b) să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata locaţiunii;
 3. c) asigurare full CASCO a autovehiculului
 4. d) să asigure locatarului liniştita şi utila folosinţă a bunului pe tot timpul locaţiunii.

VII.Predarea bunului

Locatorul este obligat să predea bunul împreună cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare utilizării acestuia.

VIII.Sarcina reparaţiilor

(1) Locatorul este obligat să efectueze toate reparaţiile care sunt necesare pentru a menţine bunul în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata locaţiunii, conform destinaţiei stabilite potrivit Art. 1799.

(2) Sunt în sarcina locatarului reparaţiile locative, a căror necesitate rezultă din folosinţa obişnuită a bunului.

(3) Dacă, după încheierea contractului, se iveşte nevoia unor reparaţii care sunt în sarcina locatorului, iar acesta din urmă, deşi încunoştinţat, nu începe să ia de îndată măsurile necesare, reparaţiile pot fi făcute de locatar. În acest caz, locatorul este dator să plătească, în afara sumelor avansate de locatar, dobânzi socotite de la data efectuării cheltuielilor.

(4) În caz de urgenţă, locatarul îl poate înştiinţa pe locator şi după începerea reparaţiilor, dobânzile la sumele avansate neputând curge decât de la data înştiinţării.

IX.Garanţia contra viciilor

(1) Locatorul garantează contra tuturor viciilor lucrului care împiedică sau micşorează folosirea lui, chiar dacă nu le-a cunoscut la încheierea contractului şi fără a ţine seama dacă ele existau dinainte ori au survenit în cursul locaţiunii.

(2) Locatorul nu răspunde pentru viciile care erau aparente la data încheierii contractului şi pe care locatarul nu le-a reclamat în condiţiile Art. 1690 alin. (3). Locatorul poate fi obligat la despăgubiri pentru prejudiciile pe care viciile aparente le cauzează vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale a locatarului.

X.Obligaţiile locatarului:

 1. De a plăti contravaloarea chiriei autoturismului, odată cu preluarea acestuia, iar în caz de prelungire a duratei contractului cu acordul proprietarului, odată cu restituirea autoturismului.
 2. De a exploata în condiţii normale autoturismul, conform instrucţiunilor de folosire şi întreţinere elaborate de fabricant şi specificate în manualul de utilizare.
 3. De a achita amenzile emise de autorităţi pentru contravenţii sau infracţiuni săvârşite pe perioada închirierii de către conducătorii autoturismului ce face obiectul prezentului contract.
 4. De a returna autoturismul, la expirarea duratei contractului, cu rezervorul de carburant plin (în caz contrar fiind obligat la plata carburantului, în cuantum de 6.5 lei / litru) precum şi toate documentele si accesorile autoturismului ce i-au fost puse la dispoziţie odată cu acesta.
 5. De a fi în posesia unui permis de conducere naţional sau internaţional valabil, cu o vechime de cel puţin 1 an, iar vârsta acestora trebuie să fie peste 20 de ani; în cazul în care autoturismul a fost condus de o altă persoană decât locatarul, răspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine chiriaşului, în solidar cu persoana implicată în eveniment, proprietarul având posibilitatea de urmărire a oricăruia dintre cei 2, pentru recuperarea prejudiciilor.
 6. Se obligă să plătească:

În cazul întârzierii în returnarea autoturismului, chiriaşul va fi obligat la plata unor penalităţi, astfel :

– dacă întârzierea este de cel mult 1 oră faţă de ora încetării contractului, nu se vor percepe penalităţi;

– începând cu ora a 2-a de întârziere şi până la împlinirea celei de a 4-a inclusiv, se vor percepe penalităţi de 10% pentru fiecare oră, din cuantumul chiriei datorate pe zi;

– începând cu a 5-a oră de întârziere, locatarul va fi obligat la plata chiriei / zi, în cuantumul stabilit prin prezentul contract, până în momentul, ziua returnării autoturismului.

– daca fumează în autovehicul se percepe taxa de 200 lei. FUMATUL STRICT INTERZIS (exceptie: tigari electronice ex. Iqos, glo)

 1. Locatarul este de acord că se face vinovat de abuz de încredere prevăzut de art. 213 c.p. în situaţia în care restituirea nu se face în termen de 24 ore de la expirarea termenului de restituire al autoturismului.
 2. În cazul unor avarii aduse autoturismului din culpa acestuia, cu excepţia celor provocate prin forţă majoră, locatarului i se percepe o taxa de 200 EURO/pe eveniment, echivalentul deschiderii francsiza CASCO, cheltuieli aferente aducerii la starea iniţială a autoturismului sau înlocuirii acestuia cu unul similar ca marcă, tip, an de fabricaţie, dotări şi valoarea de piaţă. În caz de daună totală a autovehiculului, locatarul datorează 10% din valoarea pe piață a autovehiculului.

i. În cazul în care asiguratorul proprietarului acoperă în totalitate aceste cheltuieli, locatarul este exonerat de răspundere civilă, existând în sarcina sa răspunderea penală, în condiţiile legii.

j. Pentru ca pagubele produse în urma unui eveniment rutier sau furt să poată fi recuperate prin asiguratorul proprietarului, este obligatorie declararea acestora de către locatar organelor de poliţie din raza localităţii în care s-a produs evenimentul sau la firma de asigurări, urmând ca în caz contrar contravaloarea pagubelor să fie suportată integral de către locatar.

k. În cazul în care autoturismul a fost condus sub influenţa băuturilor alcoolice şi / sau a drogurilor ori altor substanţe stupefiante, răspunderea în recuperarea materială a pagubelor aparţine în totalitate chiriaşului / conducătorului autoturismului.

l.Locatarul NU are dreptul să folosească autoturismul  pentru curse automobilistice sau pentru remorcarea altor vehicule.

 1. Este expres interzis părăsitul tării cu autovehicului care face obiectul prezentului contract.

n.Obligația  verificării periodice a nivelul de ulei al autovehiculului, iar în caz că nivelul este scăzut, să îl completeze (în portbagajul autovehiculului, găsește uleiul pentru completare). Dacă obligația nu este îndeplinită, pagubele cauzate din culpa locatarului, vor fi achitate de acesta.

XI.Data plăţii chiriei

(1) În lipsă de stipulaţie contrară, locatarul este obligat să plătească chiria la termenele stabilite potrivit contractului.

(2) Chiria se plăteşte după cum urmează:

 1. a) în avans pentru toată durata contractului, dacă aceasta nu depăşeşte o lună;
 2. b) în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, dacă durata locaţiunii este mai mare de o lună, dar mai mică de un an;
 3. c) în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, dacă durata locaţiunii este de cel puţin un an.
 • Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.
 • Locatarul este obligat să folosească bunul luat în locaţiune cu prudenţă şi diligenţă, potrivit destinaţiei stabilite prin contract sau, în lipsă, potrivit celei prezumate după anumite împrejurări, cum ar fi natura bunului, destinaţia sa anterioară ori cea potrivit căreia locatarul îl foloseşte.
 • Dacă locatarul modifică bunul ori îi schimbă destinaţia sau dacă îl întrebuinţează astfel încât îl prejudiciază pe locator, acesta din urmă poate cere daune-interese şi, după caz, rezilierea contractului
 • Locatarul este obligat, sub sancţiunea plăţii de daune-interese şi a suportării oricăror alte cheltuieli, să îi notifice de îndată locatorului necesitatea efectuării reparaţiilor care sunt în sarcina acestuia din urmă.
 • Dacă în timpul locaţiunii bunul are nevoie de reparaţii care nu pot fi amânate până la sfârşitul locaţiunii sau a căror amânare ar expune bunul pericolului de a fi distrus, locatarul va suporta restrângerea necesară a locaţiunii cauzată de aceste reparaţii.
 • Dacă totuşi reparaţiile durează mai mult de 10 zile, preţul locaţiunii va fi scăzut proporţional cu timpul şi cu partea bunului de care locatarul a fost lipsit.
 • Dacă reparaţiile sunt de aşa natură încât, în timpul executării lor, bunul devine impropriu pentru întrebuinţarea convenită, locatarul poate rezilia contractul.

Cauți mașină de închiriat în Timișoara?

Vă oferim mașini de închiriat cu prețuri începând de la 16 eur / zi